1.Vyšetrenie žiadateľa a vystavenie posuku o oprávnení na vedenie motorového vozidla20 Eur
2.Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane a streliva30 Eur
3.Potvrdenie o zdravotnom stave pred zahraničnou brigádou alebo táborom4 Eur
4. Potvrdenie o zdravotnom stave pred nástupom do letného tábora alebo na brigádu3 Eur
5.Kompletné vyšetrenie na vlastnú žiadosť s vystavením potvrdenia o zdravotnom stave,výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť10 Eur
6.Potvrdenie prihlášky na stredoškolské a vysokoškolské štúdium2,50 Eur
7.Potvrdenie o zdravotnom stave pre jasle, MŠ, ZŠ2,50 Eur
8.Potvrdenie o zdravotnom stave pre telovýchovné aktivity3 Eur
9. a. Vystavenie zdravotného preukazu pre prácu v potravinárstve - na dobu do 3 mesiacov2 Eur
9. b. Vystavenie zdravotného preukazu pre prácu v potravinárstve - na dobu 1 - 4 roky (prax v škole)4 Eur
10.Potvrdenie pre potreby súdu v občiansko - právnych, trestno - právnych veciach, v správnom   konaní pre políciu8 Eur
11.Vypísanie tlačiva Oznámenie o poistnej udalosti pre komerčné poisťovne5 Eur
12.Iné potvrdenie vydané na žiadosť pacienta3 Eur
13.Lekárske vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia10 Eur
14.Prednostné vyšetrenie5 Eur
15.Prepichnutie naušníc7 Eur